Katapusan hindi katakutan!

Sa ating pagbasa sa Linggong ito ay nagpapahiwatig ng katapusan ng mundo. Mara-ming mga palatandaan ang sinasabi sa ating pagbasa; “Makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. 

Magkakaroon ng malalakas ng lindol, magkakagutom at magkaka-salot sa iba’t ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit,” (Lc. 21:10-11). 

Ngunit ang sabi ng Panginoon na hindi tayo matakot, hindi pa ang katapusan. Ito ay panimula lamang. Ibig, sabihin nito, binigyan tayo ng panahon para ihanda ang ating sarili sa pagdating ng ating Hukom.

Pag ang isang tao ay puno ng takot, madali s’yang maliligaw. Hindi niya alam ang katotohanan, at walang direksyon sa buhay. Marami sa ating mga kapananampalataya na puno ng takot. Pag sila’y naka-engkwentro ng ibang sekta, madali silang nawawala sa tunay na pananampalataya. Dahil tinatakot, at biglang nagbago ang paniniwala. 

Tandaan natin ang sinabi ni Hesus; “Mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman.” (Lc. 21:8). Mag- ingat sa mga ibang paniniwala para hindi mawawala sa tunay na pananampalataya.

Ang Diyos natin ay pag-ibig, kung ang puso natin ang puno ng pag-ibig nandyan ang Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na sumusunod tayo sa Kanya na puno ng takot. 

Gusto ng Diyos na pagmamahal ang maghari sa puso natin para susunod tayo sa kanya na puno ng kagalakan at pag-asa. Ano man ang hirap, suliranin sa buhay natin hindi tayo susuko dahil mahal natin ang Diyos.

Kung mahal natin ang Diyos hindi tayo matatakot sa katapusan dahil ito ang ating dinadalangin, “Mapasaamin ang kaharian Mo, sundin ang loob Mo dito sa lupa, para nang sa langit.” Ang katapusan ay magbubukas ng pagbabago. Matatapos ang mundong ito, para ang mundo ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay maghari. 

Dapat masaya tayo sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Huwag natin katatakutan ang katapusan. Di ba pagmalapit na ang Pasko, masaya tayo dahil darating na ang ating Diyos, na nagkatawang tao, na si Hesus. Mga kapatid, kaakibat natin bilang mga anak ng Diyos, na mag misyon tayo para ang kaharian ng Diyos ay maghari. 

Ang pag tulong o pagsusuporta sa misyon ng Simbahan ay ating tungkulin bilang mga binyagan. Nawa’y sa pamamagitan ng pagmimisyon maghari nawa ang Diyos sa ating pamayanan.

Father Jay Flandez SVD

Related articles
Have courage and lift up your head!

Luke wrote his gospel around the year 85AD. In the fifty years that had passed since the death and resurrection Read more

Your Daily Mass Guide

NOVEMBER 17 – THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME. Mass of the Sunday, Gloria, Creed, preface of the Sunday (green).  Readings: Read more

Mahal ng Diyos ang daigdig

Ang Diyos ay pag-ibig at tayong lahat ay kanyang minamahal. Ayon kay San Juan, ganon na lamang ang pag-ibig na Read more

Espiritu Santo at ang misyon

Sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga Gawa ng mga Apostoles (2:1-11) nasasalaysay ang pagdating ng Banal na Espiritu Read more