Mission accomplished

Bukambibig na ang salitang “for good” sa mga Filipina dito sa Hong Kong higit sa lahat ay yaong matatagal nang nag- tatrabaho. Ito ay nangangahulugan nang pag-uwi sa Pilipinas matapos ang mahabang taon ng pamamasukan at harinawa’y hindi na magbalik pa. 

Nagmimistulang isang misyon sa buhay na pagbubuhusan nila ng panahon at kalakasan upang ito ay kanilang maisakatuparan. Marami ay itinuturing na sakripisyo ang paglayo sa mga mahal sa buhay upang akapin ang kakaibang lugar, mga tao, at kultura. Higit pa riyan ay ang mabigat na gawaing kanilang pinapasan sa araw-araw. Kung ito ay mapagtagumpayan kanilang masasabi na Mission Accomplished.

Ang Diyos ay mayroon ding misyong pangkaligtasan na nais maisakatuparan. Sa paggananap nito ay may mga nakikisangkot na mga tauhan. Halimbawa na lamang ay si Jose at Maria. Makailang ulit na nating narinig na sila ay gumaganap sa kagustuhan ng Diyos. Nagbata sila ng ibayong hirap mula sa pagdadalantao, kapanganakan at pag iwas sa mga taong umuusig at gustong pumaslang kay Hesus. Sa pagdiriwang ng Kapistahan ng Pagdadala kay Hesus na Panginoon sa Templo ay muli nating makikita ang pagsunod ni Jose at Maria. Ito ay ang nakaugaliang pag-aalay ng unang anak, na itinuturing na banal sa mata ng Diyos. Ganun din ay ang pagdadala nila ng handog na karapatdapat. Sa buong buhay nila ay sinisiguro nilang tutupdin ang kautusan ng Diyos. Ang pagsunod na ito ay tila naging misyon na rin para sa kanila.

READ  Magtiwala kay Kristo!

Ang isa pang natatanging tauhan sa ating ebanghelyo na kasasalaminan ng isang misyon sa buhay ay si Simeon. Isang banal at matimtim na naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Para sa kanya ay hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nasisilayan ang siyang magliligtas sa bayang Israel. At nang kanyang makita ang batang si Hesus ay kanyang hiniling sa Diyos na payagan na siyang manahimik, at handa na siyang mamatay. Para kay Simeon ay nasilayan na niya ang kadahilanan ng kanyang paghihintay. Ganundin, ito ay isang misyon na kanya nang naisakatuparan kaya wala ng dahilan upang siya ay manatili.

Ibat-ibang pamamaraan subalit iisa ang misyon. Iyan ay ang pakikibahagi sa mithiing pagkaligtasan ng ating Diyos. Ang buhay ni Jose, Maria, at Simeon at mag mistulang mga inspirasyon sa ating lahat. Tayong mga tinawag ng Diyos at naniniwala kay Hesus ay tinatawag din upang ipahayag ang Ebanghelyo. Ang pagpapahayag ng Mabuting Balita ay laging may kaakibat na hirap at sakripisyo. 

Nawa ang buhay ni Hesus ay masalamin sa ating puso. Inaanyayahan tayo na magpakatatag at manatili sa Kanya. At nawa isang araw ay masambit din natin ang mga katagang binitiwan ni Simeon, na pahintulutan tayo nang Diyos ng mapayapang paglisan sapagkat nasilayan na rin natin ang kaligtasan ng sangkatauhan, iyan ay ang ating Panginoong Hesus. For Good na! Mission Accomplished pa!

READ  Magtiwala kay Kristo!

 • Father Alfredo Rollon SVD

Related articles
Magtiwala kay Kristo!

Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, “Huwag kayong matakot; si Hesus ito! At nagsalita si Pedro, “Panginoon, kung Read more

Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain

Ang Diyos ay mapagbigay. Alam nya ang panga-ngailangan natin. Sya ang Ama na nagbibigay ng ating kakanin sa araw araw. Read more

Si Kristo ang tunay na kayamanan!

Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Read more

Ang may pandinig ay makinig

Sa ating pakikinig marami tayong matututunan. Sa pananahimik marami tayong mararamdaman. Ang Salita ng Diyos na ipinahahayag sa Misa ay Read more

Tagumpay sa Salita ng Diyos!

Ngunit and binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay, may tig-sasandaan, may tig-aanimpu, at may tig-tatatlumpung butil ang bawat uhay. Read more