Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon

At ng si Hesus ay isilang,  dinayo sya ng mga Pastas mula pa sa silangan. Naglakbay sila mula sa malayong lugar para hanapin ang Diyos. Dala nila ang mga regalo para sa sanggol na sinilang sa sabsaban. 

At duon sa payak na lugar at nakita nila ay nakilala ang Anak ng Diyos na magliligtas sa lahat ng tao mula sa silangan at kanluran. Kasama sina Maria at Jose, nagpakita ang Diyos ng kanyang kagandahang loob. Si Hesus, ang sanggol na dakilang pagpapakita ng pagliligtas ng Diyos sa ating lahat.

Katulad ng mga Pantas, hanapin natin si Hesus at mag alay tayo sa kanya ng ating sarili. Katulad ng mga Pantas, matagpuan nawa natin ang Diyos sa bawat lugar na ating tinutuluyan. Kasama ng mga pastol, nila Maria at Jose, tayoy lumuhod tulad ng mga Pantas ng may kababaan ng loob sa harap ng Diyos. 

Ialay natin ang ating sarili. Ibahagi natin ang ating buhay para sa kapwa. Hanapin natin nag Diyos sa pang-araw-araw nating buhay sa ating pamilya, trabaho, kapitbahay at sa Simbahan at komunidad. Ay nawa’y ang tala, ang Liwanag ng Diyos ang ating maging gabay sa paglalakbay. 

Mapagpapalang Bagong Taon sa ating lahat. God bless. 

Father Arnold Abelardo

Related articles
Espiritu Santo at ang misyon

Sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga Gawa ng mga Apostoles (2:1-11) nasasalaysay ang pagdating ng Banal na Espiritu Read more

Mabuting balita

Ang iibig sa akin ay iibigin ng Ama.”Sa gitna ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan ngayon ahil sa COVID-19, napakagandang Read more

Daan tungo sa kaligtasan!

Sinabi sa kanya ni Tomas, “Panginoon, hindi po naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, Read more

Mabuting pastol

Mayroong isang larawan sa National Geographic na nagpapakita ng isang batang pastol na umiiyak. Ang kawan na kanyang inaalagaan ay Read more