Kristiyano liwanag sa kadiliman!

Kayo’y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol? Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay” (Mt. 5:14-15). 

Tayo’y tinawag ni Hesus na ilaw sa sanlibutan. Alam natin ang halaga ng ilaw. Ito ay nagbibigay liwanag sa kadiliman. Isipin n’yo pag walang ilaw pagsapit ng gabi. Maraming natatakot dumaan sa lugar na walang ilaw. Maraming naaksidente dahil madilim at walang ilaw ang kanilang dinaanan. Mahalaga ang ilaw. Mahalaga ka Kristiyano na ilaw ng sanlibutan. 

Tayong mga Kristiyano ay tinawag ni Hesus na ilaw sa sanlibutan. Ibig sabihin ang buhay natin dapat magbibigay liwanag sa mga tao na nasa kadiliman. Paano magbigay ng liwanag?

Una, ipahayag mo ang iyong pananampalataya. Naging ilaw ang buhay natin dahil sa ating pananampalataya. Sa aklat ng ikalawang Corinto 5:7, sinabi ni San Pablo, “Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita.” (We walk by faith not by sight). Ang ating panananampalataya ay liwanag sa buhay natin. Kung sinasabuhay natin ang ating panananampalataya nagbibigay liwanag tayo sa sanlibutan. 

Sa panahon ngayon marami sa mga tao na puno ng takot at pangamba dahil sa epidemya ng “novel coronavirus”. Ang iba ay nag-papanic na sa mga pangyayari. Ito ang panahon na ipahayag natin ang ating pagkaliwanag sa sanlibutan. Magbigay liwanag tayo sa pamamagitan ng pagtulong at pag-galang sa kapwa. Alam ko pag may biglang umubo sa tabi mo, nag-rereact ka na kaagad at nilalalayuan mo sya. Masakit ang pakiramdam sa isang tao na “feeling rejected”. Bilang liwanag sa sanlibutan ipapakita natin ang ating habag sa kapwa. Tulungan natin ang mga nangangailangan.

Ikalawa, bilang liwanag sa sanlibutan magbigay pag-asa tayo sa kapwa natin. May pag-asa kung kasama natin si Kristo. Ang epidemya na ito ay matatapos din. Magtiwala at magtulungan tayo na maibalik sa normal ang pamumuhay natin. Huwag hayaan ang pagdududa ang maghari sa buhay at pamayanan natin. “Suspicion must be replaced with compassion.” Bilang liwanag sa sanlibutan nawa’y maging bahagi tayo sa pag-unlad sa ating pamayanan. 

Ikatlo, ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Kristo ay pagbibigay liwanag sa sanlibutan. Ang Salita ng Diyos ay liwanag sa buhay natin. Sa aklat ng mga Awit 119:105, sinabi, “Salita mo’y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan.” Ang salita ng Diyos ay nagbibigay liwanag sa buhay natin. Bilang mga liwanag ng sanlibutan ipalaganap natin ang Salita ng Diyos na nabibigay liwanag sa kadiliman. Dahil tayo ay tinawag ni Hesus na liwanag sa sanlibutan meron tayong misyon na makilahok sa pagbabahagi ng Salita ng Diyos sa ating kapwa. 

“Spread the Good News, not the coronavirus.” Hindi ang mga masasama ang ipalaganap natin, kundi ang kabutihan para makamit natin ang liwanag sa ating pamamayan. Tandaan natin, ikaw ay liwanag sa sanlibutan.

 • Father Jay Flandez SVD

Related articles
Espiritu Santo at ang misyon

Sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga Gawa ng mga Apostoles (2:1-11) nasasalaysay ang pagdating ng Banal na Espiritu Read more

Mabuting balita

Ang iibig sa akin ay iibigin ng Ama.”Sa gitna ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan ngayon ahil sa COVID-19, napakagandang Read more

Daan tungo sa kaligtasan!

Sinabi sa kanya ni Tomas, “Panginoon, hindi po naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, Read more

Mabuting pastol

Mayroong isang larawan sa National Geographic na nagpapakita ng isang batang pastol na umiiyak. Ang kawan na kanyang inaalagaan ay Read more