Mabuting balita

Naparito ako, hindi upang pawalang-bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon.”

Sinabi ni Hesus, “Oo kung Oo, Hindi kung Hindi” na ang pagsunod sa kautusan ay dapat mula sa ating tiyak at bukas na puso. Na ang mga utos ng Diyos ay nakaugat sa kanyang pagmamahal at pagliligtas. Sa panahon ngayon na tayo eh nag-aalala at natatakot dahil sa kumakalat na sakit na dulot ng 2019 nCoV virus, mas higit tayong tinatawag ni Hesus na magtiwala sa kanyang pagmamahal at pagliligtas. 

Sa gitna ng ating pangamba at takot, si Hesus nawa ang ating maging lakas. Siya ang dakilang manggagamot at taga pag hilom sa ating mga karamdaman at kasalanan. At atin  nawang maisabuhay ang kanyang dakilang utos at aral na tayo ay mag mahalan at magmalasakit sa isat isa. Ang magrespeto at tumanggap sa ating kapwa bilang larawan ng Diyos. Ang matuto tayong maging bukas palad sa nga dukha at nangangailangan.

Ang mga kautusan ng ating Panginoon ay magkakaroon ng kabuluhan at halaga kung ito ay ating isasabuhay araw araw. Simpleng pamumuhay na may pag-asa at pananampalataya sa Diyos.

Anuman ang ating pinagdaraanan ngayon, maging lungkot o karamdaman, lumapit tayo at kumapit sa Diyos. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan sa araw araw. Bigyan ka nawa ng Diyos ng lakas upang labanan ang anumang pagsubok na iyong kinakaharap. Iligtas ka nawa nya at palakasin lagi. 

Lagi mong tandaan kapatid, mahal ka ng Diyos at hinding hindi ka nya pababayaan. Maganap nawa sa ating buhay ang kalooban ng Diyos.

• Father Arnold Abelardo CMF

Related articles
Espiritu Santo at ang misyon

Sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga Gawa ng mga Apostoles (2:1-11) nasasalaysay ang pagdating ng Banal na Espiritu Read more

Mabuting balita

Ang iibig sa akin ay iibigin ng Ama.”Sa gitna ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan ngayon ahil sa COVID-19, napakagandang Read more

Daan tungo sa kaligtasan!

Sinabi sa kanya ni Tomas, “Panginoon, hindi po naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, Read more

Mabuting pastol

Mayroong isang larawan sa National Geographic na nagpapakita ng isang batang pastol na umiiyak. Ang kawan na kanyang inaalagaan ay Read more