Kapit ka sa akin

Lent

Ang pagsubok o ang mga tukso ay nasa iba’t-ibang anyo.  Dahil dito, mayroong mga taong nanatiling matatag laban sa mga tukso at pagsubok at mayroon din namang madaling sumuko.  

Ang Panginoong Hesus ay napasailalim din sa tukso subalit siya ay nagtagumpay laban dito. Anong aral ang mapupulot natin sa yugtong ito sa buhay ni Hesus ng sa ganoon ay magamit din natin sa ating buhay pananampalataya?

Una ay ang kabusugan sa Salita ng Diyos. Ang unang tukso ay tungkol sa pangangailangan ng katawan. Ang tinapay ay maaring kumatawan sa bagay na nagdudulot sa atin ng pagkabusog. Maaring ito ay pagkain, pera, o mga materyal na bagay. Sa tinapay ay maaring mabusog ang ating katawan subalit hindi kasiguruhan na mabubusog ang ating kaluluwa. Ang Salita ng Diyos ay pagkain ng kaluluwa. Ipagpapalit ba natin ito sa panandaliang kabusugan ng katawan?

Pangalawa, ang Diyos ang tanging makapangyarihan. Ang ikalawang panunukso ng demonyo ay nauukol sa kapangyarihan.  

Maraming tao ang lunud-na-lunod sa kapangyarihan. Mayroong ilan na animo ay mga mumunting diyos na naghahari sa ibang tao. Kadalasan ay nangyayari ito dahil sa posisyong hinahawakan, sa dami ng ari-arian,  at sa lakas ng impluwensiya sa iba.

Malaki ang kanilang paniniwala na ililigtas sila ng kapangyarihang ito kaya mistulang sinusubok ang Diyos Subalit ilang ulit na nating nakita na mali ang ganitong paniniwala.  

Si Hesus ay nanatiling matatag sapagkat batid niya na hindi kailangan subukin ang Diyos upang maarok ang kapangyarihan Nito.  

Pangatlo, tanging ang Diyos ang ating paglingkuran at sambahin. Narinig na natin ang kasabihang “Isasanla ang kaluluwa kahit na sa demonyo.”  

Nangangahulugan na gagawin ang lahat kahit na sa maling pamamaraan makamit lamang ang nais. Sabi nga sa isang kanta
“o ang tao pag walang pera ay na papraning. . . Samba dito, samba doon.” Subalit isa lang ang dapat nating sambahin at paglingkuran; ang Diyos Ama sa Langit.  

Nawa ay ating mabatid na ang kabusugan, kayamanan, katanyagan, at kaligtasan dito sa lupa ay pansamantala lamang.  Sa halimbawa ni Adan ay napatunayan na ang pagsunod sa demonyo ay kamatayan.  

Subalit ng dahil sa halimbawa ni Kristo, ang pagtalima sa Diyos ay buhay. Ang tukso ay mapagtatagumpayan kung kakapit tayo at manalig na sa Diyos lamang nagmumula ang buhay, ang tunay na kapangyarihan, at Siya ang nararapat nating sambahin at papurihan.

Father Alfredo Rollon SVD

Related articles
Espiritu Santo at ang misyon

Sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga Gawa ng mga Apostoles (2:1-11) nasasalaysay ang pagdating ng Banal na Espiritu Read more

Mabuting balita

Ang iibig sa akin ay iibigin ng Ama.”Sa gitna ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan ngayon ahil sa COVID-19, napakagandang Read more

Daan tungo sa kaligtasan!

Sinabi sa kanya ni Tomas, “Panginoon, hindi po naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, Read more

Mabuting pastol

Mayroong isang larawan sa National Geographic na nagpapakita ng isang batang pastol na umiiyak. Ang kawan na kanyang inaalagaan ay Read more