Binago sa panalangin!

Nang panahong iyon, isinama ni Hesus si Pedro, si Santiago at si Juan na kanyang kapatid, at umakyat na sila lamang ang kasama sa isang mataas na bundok. At siya ay nagbago ng anyo sa harap nila, na anupa’t nagliwanag ang kanyang mukha katulad ng araw, at pumuti ang kanyang mga damit na gaya ng busilak.” (Mt. 17: 1-2).

Ang kwentong ito ay  ang paghahanda ni Hesus sa pagpunta N’ya sa Jerusalem. At bago S’ya pumunta sa Jerusalem para sa kanyang dakilang misyon, ang pagpapakasakit at pagpako sa krus, S’ya ay dumaan muna sa bundok ng Tabor upang manalangin. At habang Siya’y nananalangin, nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang mukha ay katulad ng araw at pumuti ang kanyang damit na gaya ng busilak. 

Ang panalangin ang nagpapa- bago ng ating buhay. Tulad ni Hesus binago S’ya sa kanyang panalangin. Binigyan S’ya ng lakas na harapin ang kanyang misyon para sa ating kaligtasan. Si Hesus ay tao din na natatakot tanggapin ang plano ng Diyos, na magpapakasakit at pagbibigay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Hindi tinalikuran ni Hesus ang plano ng Diyos para sa atin.

Mga kapatid, lahat tayo ay may misyon, may ipapagawa ang Diyos para sa atin. Baka ang gusto ng Diyos sa buhay mo ay ang pagpapatawad sa kapwa, sa kapatid mo. Baka ang misyon ng Diyos sa buhay mo ay ang pagtalikod sa maling pag-uugali, o baka ang gusto ng Diyos sa buhay mo ay ang paglilingkod sa Kanya. O baka gusto ng Diyos na huwag mong talikuran ang pamilya mo, ang “community” mo dahil ito ang misyon mo. Baka sabihin mo ang hirap naman nito, pero kung tayo ay manalangin babaguhin tayo ng Diyos. Sa panalangin bibigyan tayo ng Diyos ng lakas para harapin ang ating misyon. Huwag mong talikuran ang iyong misyon.

Ang panalangin ay ating lakas at nagbibigay proteksyon sa ating pananampalataya. Dahil sa epidemya karamihan ay nagsusuot ng mask upang protektahan ang kanilang kalusugan. Magsuot din tayo ng “spiritual MASK.” 

Mary—lumapit tayo kay Maria, s’ya ang mag-gabay sa atin patungo sa kanyang Anak, na si Hesus, para sa ating kaligatasan.

Adoration—huwag kalimutan na papurihan ang Diyos. Siya ang maylikha ng sanlibutan at S’ya ang ating buhay at kalakasan. 

Sacrifice—ang pagsasakripisyo mo ay maghahatid sa iyong kabanalan. Ang pagtitiis natin dahil sumunod tayo kay Kristo ay may gantimpala. 

Kneel—Huwag kalimutang lumu-hod at manalangin kay Kristo. Ang pananalangin ay nagpapabago sa buhay natin. 

Tandaan natin; ang panalangin ay ang pagkilala at pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos ang maghari sa buhay natin. Kung may pagbabago sa buhay natin naging saksi tayo sa kaharian ng Diyos. 

Kung ang buhay mo ay puno ng takot, walang direksyon, puno ng pangamba, lumapit ka kay Hesus, at buksan mo ang isipan mo at tanggapin mo S’ya sa puso mo. At sigurado ako babaguhin ka ni Kristo.

 • Father Jay Flandez SVD

Related articles
Espiritu Santo at ang misyon

Sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga Gawa ng mga Apostoles (2:1-11) nasasalaysay ang pagdating ng Banal na Espiritu Read more

Mabuting balita

Ang iibig sa akin ay iibigin ng Ama.”Sa gitna ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan ngayon ahil sa COVID-19, napakagandang Read more

Daan tungo sa kaligtasan!

Sinabi sa kanya ni Tomas, “Panginoon, hindi po naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, Read more

Mabuting pastol

Mayroong isang larawan sa National Geographic na nagpapakita ng isang batang pastol na umiiyak. Ang kawan na kanyang inaalagaan ay Read more